משרד הנסיעות עולם ומלואו מחזיק מספר שנים את תו אמון הציבור ומחויב לפעול לפי כלליו

 

כללי אמון הציבור 
אמון הציבור ממליץ לכל הצרכנים והעסקים לקרוא כללים אלה, המאגדים את ההגינות העסקית הנדרשת בכל שלבי הקנייה, לרבות השירות שלאחר הקניה. הכללים מכסים את הנושאים המרכזיים, השכיחים והכואבים ביותר בתחום ההגינות העסקית.
כללים אלה מייצגים ערכי שירות בינלאומיים הנהוגים במדינות כגון ארה"ב, יפן, קנדה ובריטניה, תוך ביצוע התאמות לחוקים ולצורכי הצרכן בישראל.
אמון הציבור מקיים קשרים הדוקים עם גופים האמונים על הגינות עסקית ברחבי העולם ופועל להקמת מערך בין-מדינתי לטיפול בתלונות צרכנים. 
אין בכללי אמון הציבור כדי לפטור עסק מקיום חובותיו על פי דין.


הכלל הראשון: אמת והגינות בפרסום
העסק ישמור על הגינות בפרסום. 

כללי אמון הציבור בפרסום הותאמו לכללים הנהוגים בארה"ב בתחום ומפרטים שורה של דרישות ובהן הקפדה בת הוכחה על אמת בפרסום, שימוש מהימן בהשוואת מחירים וטענות חסכון, ביצוע התאמות בפרסומת המיועדת לקטינים, פרסום הגון לתחרויות והגרלות ועוד.

הכלל השני: גילוי נאות ושקיפות המידע
העסק יספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה.

מידע זמין ורלוונטי הינו תנאי הכרחי להגינות עסקית. כללי אמון הציבור בתחום מעניקים הגנה בכל שלבי העסקה. בין הכללים, גילוי כל המידע הרלוונטי לפני ביצוע העסקה ובכלל זה תנאי החוזה, אחריות ושירות, מחירה הכולל של העסקה, מדיניות החזר מוצרים, עדכון הצרכן בדבר איחור באספקה ועוד.

הכלל השלישי: שירות נאות
עסק יבטיח מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה. חובתו של נותן שירות לפרסם את המדדים שקבע לשירות.

הכללים שקבע אמון הציבור בתחום קובעים שורה של כללים גם לאחר שהעסקה הושלמה, ובהם קביעת תנאי אחריות ושירות הניתנים למוצר והצגתם בדרך ברורה לציבור, ובכלל זה בכל הנוגע לתקופת האחריות, תנאי האחריות, סייגים לאחריות העסק, קביעת סטנדרטים מחייבים לשירות, טיפול ראוי בתלונות הציבור.
 

הכלל הרביעי: כיבוד החוק
תנאי הכרחי להגינות הוא כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק

כיבוד ההגנות שנקבעו לצרכן בחוק הינו בסיס להתנהלות צרכנית של עסק. בין החובות שקובע החוק, כיבוד זכות הצרכן לבטל עסקה במקרים מסויימים, איסור הטעיה או ניצול מצוקה, עמידה בתקנים הרשמיים ועוד.

הכלל החמישי: הגינות בעריכת חוזים ובקיומם
חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי חייבים להיערך באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן. התחייבויות, חוזים וסיכומים יש לקיים, גם אם סוכמו בעל פה.

כללי אמון הציבור בעניין חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי ע"י העסק באים להבטיח הגינות בעריכת חוזים וקיומם,  בדרישה לכבד התחייבויות, גם אם נערכו בעל פה, בדרישות לגבי הצגת המידע המהותי בתחילת החוזה, באיסור על תנאים מקפחים, בהכפפה של החוזים לבקרת אמון הציבור ועוד.

הכלל השישי: שמירה על פרטיות
המידע האישי שייך לצרכן. עסקים האוספים ומנהלים מידע באופן ממוחשב חייבים לשמור עליו מפני חשיפה ושימוש לרעה.  

כללי אמון הציבור בתחום ההגנה על הפרטיות הותאמו הן לדין בישראל והן לכללים הנהוגים בארה"ב בתחום, ומפרטים שורה של דרישות המבטיחות יידוע הצרכן ומניעת ניצול המידע לגביו, ובהן החובה לקיים מדיניות פרטיות ולפרסם אותה, הגבלה על השימוש במידע, אבטחת המידע, הנחיות מיוחדות לגבי אתרים הפונים לקטינים ועוד.