דף הבית >> תנאים ואחריות

אחריות
חברת עולם ומלואו בע"מ (להלן: "עולם ומלואו") פועלת כמתווכת בלבד בין בתי המלון, המלונאים, מפעילי הטיולים, חברות השכרת רכב ,חברות תעופה,וגורמי התיירות .

כל הזמנה כפופה לתנאים ומגבלות הנקבעות על ידי ספקי השירותים בחו"ל. לפיכך, אין עולם ומלואו מקבלת על עצמה כל אחריות בכל הקשור: למחירים, לטיב השירותים ולביצועם. 
במידה ולמזמין יש בקשות מיוחדות כגון הגעה מאוחרת למלון, עליו להעבירן בכתב ל"עולם ומלואו   "עד 72 שעות עבודה לפני תחילת השירות.

אנו נשתדל להעביר בקשות מיוחדות אל ספקי השירותים ואולם, "עולם ומלואו" אינה מתחייבת לספקם. במידה ולא סופקו, לא יחשב הדבר לאי קיום הסכם בין הצדדים.
הזמנת שירותים עפ"י אתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

שינוי הזמנה או ביטולה
ביטול הזמנה בכל עת לאחר אישורה יחייב את המזמין בתשלום דמי ביטול, כאשר גובה דמי הביטול משתנה בהתאם לסוג הטיול או החופשה שהוזמנו, על פי המועד בו יבוטלו ובכפוף לכל דין. בנוסף על כך, עשויים לחול דמי ביטול נוספים אשר יגבו ע"י ספקי השירותים השונים בחו"ל. 
יצוין כי, במקרים מסוימים יגבו דמי הביטול בגובה מאה אחוזים ממחיר ההזמנה (לדוגמא - הזמנת הפלגה או שרותי קרקע באלסקה כרוכים בתנאי תשלום קשיחים יותר בהשוואה להזמנות אחרות.(
על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.
ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.


חשוב לדעת: לא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי,
אם חלפו 14 ימים ממועד עשיית העסקה או אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך
שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, או אם מועד מימוש העסקה חל בתוך 7 ימי עבודה מיום ביטול העסקה;
אם בכל זאת בחרתם לבטל הזמנה, עליכם לפנות בכתב למשרדי החברה
תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.כוח עליון
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "עולם ומלואו" תהיה פטורה מאחריות כלפי המזמינים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית הטיול או החופשה בכל פרק זמן אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון - לרבות פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שיטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות, תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שלא ניתן לחזות מראש.

אשרות כניסה ,דרכונים וחיסונים
"עולם ומלואו" אינה אחראית על תוקף דרכונים ואשרות כניסה ולא תישא בהוצאות כספיות שתיגרמנה בגין שימוש בדרכון שאינו בתוקף ו/או באשרות כניסה בלתי תקינות המונעות את כניסת המזמין ליעד כלשהו. באחריות המזמין להצטייד בחיסונים המומלצים ע"י משרד הבריאות ליעדי הנסיעה השונים וכן להתעדכן בכל הקשור למידע הבריאותי
העדכני והרלוונטי אל היעד /ים אליהם נוסעים בלשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו של הנוסע:

www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73&catid=605&pageid=3448 

בתי מלון
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף האחריות לעיל מובהר בזאת כי במידה ומדובר בטיול מאורגן מקומי, "המארגן המקומי" יעשה כל שביכולתו לשכן את המזמינים בבתי מלון אותם בחרו, או לחליפין לשכנם בבתי מלון ברמת דירוג דומה ככל שניתן. חדרים זוגיים - בבתי מלון רבים בעולם ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה. אין כל אפשרות להבטיח מראש את סוג המיטה שתינתן בחדר, 
לפיכך, אין "עולם ומלואו" אחראית לאופן סידור המיטות בחדר.


כרטיסי טיסה
יש להתייצב בשדה התעופה לפחות 3 שעות טרם מועד ההמראה על מנת להבטיח השתתפות בטיסות.
הנוסע מאשר ומצהיר כי ידוע לו שבכל תביעה שתוגש נגד "עולם ומלואו", לא תהיה "עולם ומלואו" אחראית על תקלות ועיכובים בטיסות העלולים לשבש את המשכם השוטף של החופשה או הטיול.
שינויים בתאריך/במסלול- בכפוף לעלות המצוינת בטופס "גילוי נאות", בכפוף לזמינות מקום באותה מחלקת הזמנה בו הונפק הכרטיס המקורי ובכפוף להפרש בין מחיר הטיסה המקורית למחיר הטיסה החדשה ניתן לערוך שינויים בטיסות  לאחר היציאה מן הארץ, ובתנאי שהשינוי מתבצע יום עסקים לפני  מועד הטיסה. חברות תעופה רבות אינן מאפשרות שינוי תאריכי טיסה או שהן מאפשרות זאת בתוספת תשלום, קנס  ו / או דמי ביטול. דמי השינוי או הקנסות בגין שינויים ייגבו באופן ישיר מהנוסע .

מבצעים מיוחדים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות/ לבטל כל מבצע המתפרסם באתר ללא כל הודעה מוקדמת. 
יצוין, כי הכוונה בדרך כלל למבצעים עונתיים המוגבלים בזמן ומוצעים במחירים מוזלים במיוחד. 
אין כפל מבצעים. ט.ל.ח


ביטוחים
"עולם ומלואו" ממליצה על רכישת פוליסת ביטוח בריאות, מטען ודמי ביטול. "עולם ומלואו" אינה ולא תהיה אחראית לנזקים אשר יגרמו למזמין כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות, נזק למטען (ישיר/עקיף) העלול להיגרם במהלך הטיול/החופשה לרבות עקב מעשי אלימות, איבה, גניבה, אובדן וכדומה. מובהר בזאת כי, במידה והמזמין יחליט להפסיק את טיולו או חופשתו ולהקדים את חזרתו ארצה, לרבות עקב אחד או יותר מהאירועים שצוינו לעיל, יהיה זה באחריותו הבלעדית של המזמין לדאוג לחזרתו, על כל המשתמע מכך.

שערי מטבע
השער לתשלום בגין שירותי טיסות הוא שער "המחאות והעברות" גבוה של המטבע בו נקוב השרות הנרכש וצמוד לשער מטבע זה ובגין שירותי קרקע ובכלל זה שייט שער "מזומן" גבוה של המטבע בו נקוב השרות הנרכש וצמוד לשער מטבע זה.

מטען
בחלק מן הטיולים והטיסות קיימת מגבלה באשר למשקל המטען הנלווה לנוסע. יש לבדוק לפני היציאה לטיול את המשקל המרבי המותר.

סמכות מקומית
אם וככול שידרש ,הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לבירור כל מחלקת ו/או/ דרישה
ו/או תביעה הנוגעת להזמנת שרותי תיירות של "עולם ומלואו" מוקנית לבתי המשפט המוסמכים
במחוזות הבאים : תל אביב ,מרכז,חיפה,צפון,דרום וירושלים.